මාරවිල කටුනේරිය ප්‍රදේශයේ සිදු වූ රිය අනතුරකින් අයෙක් මරුට