කෝප් කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට

ආයතන 23 ක විමර්ශන ඇතුළත් 2018 වසරට අයත් 3 වන කෝප් කමිටු වාර්තාව අද(23) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.