අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා අමාත්‍යධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රී ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා මහතා සිය අමාත්‍යධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.