පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිව යුතු සියලුදෙනාට නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරනවා