කොළඹ ජනවාරි 01න් පසුව යාචක රැකියාව බැහැ

මහ නගර සහ බසිනාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කොළඹ මහ නගර සභාවේ ඊයේ (19) පැවැති මාධ්‍ය හමුවක දී ප්‍රකාශ කළේ, කොළඹ නගරයේ යාචක රැකියාවේ නියුතු පුද්ගලයන්ට ලබන ජනවාරි 01දායින් පසුව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි.