කළු ගඟ ජලාශ දියවර මංගල්‍යය හා අඹන නව නගරය ජනතා අයිතියට