අකුරේගොඩ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා මූලස්ථානය ජනපති අතින් විවෘත වේ