2018 දී රුපියල් මිලියන 3400 ක බදු නිදහස් කර ආයෝජකයින්ට

උතුරු නැගෙනහිර පළාත් ඇතුළු රට පුරා එකසේ ව්‍යාප්ත වූ කර්මාන්ත ශාලා බිහි කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් වසර 2018 දී රුපියල් මිලියන 3400 ක බදු නිදහස් කර ආයෝජකයින්ට 2018 දී රුපියල් මිලියන 3400 ක බදු නිදහස් ලබාදීමට රජය තීරණය කර ති‍බේ.

උතුරු පළාතේ සිදු කරනු ලබන ආයෝජන වලින් 200% ක්, නැගෙනහිර පළාත් වල සිදුකරන ආයෝජන වලින් 100%ක් ක්ෂය දීමනා ලබා දීමට තීරණය කළ බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ජීවිත රක්ෂණ, තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපාර, පුනර්ජනනීය බලශක්ති යන ක්ෂේත්‍රවල ව්‍යාපාර දියුණු කිරීමේ අරමුණෙන් රජය පිළිවෙලින් රුපියල් මිලියන 1120 රුපියල් මිලියන 2000 සහ රුපියල් මිලියන්280 බදු සහන පිරිනමන බව ද ඇමතිවරයා කීය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දියුණු කිරීම සඳහා ඉදිරි් වසර 04ක් කාලයක් පුරා 50%ක බදු සහන ලබාදීමටද තීරණය කර තිබේ. ජාත්‍යන්තර තලයේ ආයතනයක මූලස්ථාකයක් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුවන්නේ නම් වසර 03 ක බදු නිදහසක් හිමිවන බවද ඇමතිවරයා පැවසීය