අනාගතයේ ලොව බලවත්ම නායකයින් සියදෙනා අතරට ලංකාවෙන් තරුණියක්