මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ නිල තැපැල් ජන්ද ප්‍රතිඵලය

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා – 9 221
ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 1255
ජාතික ජන බලවේගය – අනුර කුමාර දිසානායක – 145