ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මිගමුව ජන්ද කොට්ඨාසයේ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා – 44 032
පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 31 743
ජාතික ජන බලවේගය – අනුර කුමාර දිසානායක – 4132