කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය මැද කොළඹ ඡන්ද කොට්ඨාසයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

නව ප්‍රජාතනත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස – 80 076

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 16 341

ජාතික ජන බලවේගය – අනුර කුමාර දිසානායක – 1528