මැතිවරණ වේදිකාවේ ලබා දුන් පොරොන්දු ඉටු කරන්න සූදානම්