කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට හෙට වතුර නෑ

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට හෙට (07) උදෑසන 8.00 සිට ජල කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

 

ඒ අනුව කොළඹ 10 හා කොළඹ 12 යන ප්‍රදේශවලට මෙම ජලකප්පාදුව බලපැවැත්වෙයි.

මේ අතර කොළඹ 11 හා 13 යන ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජල සැපයුම ලබා දෙන බවද එම මණ්ඩලය පවසයි.