ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්ගත කිරීමේ තහනම ඉවතට

ඩ්‍රෝන යානා ගුවන්ගත කිරීමට පනවා තිබු තහනම ඉවත් කර ඇත.

 

සමාන්‍ය සිවිල් ගුවන් සේවා රෙගුලාසිවලට යටත්ව ඩ්‍රෝන යානා ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.