රංජන්ගේ හඬපට පාර්ලිමේන්තුවේ සභාහගත කර නෑ

 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා, මෙතෙක් දුරකථන සංවාද ඇතුළත් කිසිඳු හඬපටයක් සභාගත කර නොමැති බව කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පවසයි.