රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව හිමිකරගත් සම්මානය ජනපති වෙත

2017 ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සම්මාන උළෙලේදී රාජ්‍ය අංශය වෙනුවෙන් පිරිනමන ලද ජාතික ව්‍යවසායකත්ව විශිෂ්ටතා රන් සම්මානය, රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව විසින් හිමිකරගත් අතර එම සම්මානය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත පිළිගැන්වීම ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදු විය.

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපති පී. දිසානායක මහතා විසින් සම්මානය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වූ අතර ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ ටෙනිසන් පවර කුමාර, සාමාන්‍යාධිකාරී එච්.පී.ටී. නවරත්න යන මහත්වරුන් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.