කොරෝනා මර්දනය වෙනුවෙන් ඉන්දීය කැබ්නට් මණ්ඩලයේ හා මන්ත්‍රි වැටුප් 30%කින් අඩු කරයි

කොරෝනා මර්දනය වෙනුවෙන් ඉන්දීය අගමැති කැබ්නට් මණ්ඩලය හා මන්ත්‍රිවරුන්ගේ වැටුප් 30%කින් අඩු කිරිමට තීරණය කර තිබෙන බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි