පොලිස් නිලධාරීන් 11 දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරු

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් 06 දෙනෙකු ඇතුළු පොලිස් නිළධාරින් 11 දෙනෙකු සේවා අවශ්‍යතාව මත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථානමාරු කර තිබේ.

 

ඒ අනුව අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඒ.ආර්.පී.ජේ අල්විස් මහතා පත් කර ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානය සදහන් කළේය.

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතුකළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඩබ්ලිව් තිලකරත්න මහතා ඇමති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

ත්‍රස්ත මර්දන හා විමර්ශන කොට්ඨාසයේ නව අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ටී.ජී.එන්.ඩබ්ලිව්.ඩී තල්දූව මහතා පත් කර ඇති අතර ඔහු ඊට පෙර කටයුතු කළ බස්නාහිර පළාත් බුද්ධි කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි එච්.සී.ඒ පුෂ්පකුමාර මහතා පත් කර ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි කේ.ජී.එල් ගීතාල් මහතා නුගේගොඩ කොට්ඨාස භාර තනතුරේ සිට විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ස්ථාන මාරු කර තිබේ.

ඇමති ආරක්ෂක කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඩී.වී.පී. අජිත් හේසිරි මහතා පොලිස් විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසපත් කිරිමට ද ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සහ මැතිවරණ කොමිසමේ අනුමැතිය හිමිව ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය පැවසීය.

මීට අමතරව තවත් පොලිස් අධිකාරිවරුන් තිදෙනෙකු සහ සහකාරපොලිස් අධිකාරිවරුන් දෙදෙනෙකු ස්ථානමාරු කර තිබේ.