සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන්ට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් ඉල්ලීමක්

සියලුම රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් ජුනි මස 10 වෙනිදාට පෙර තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ඉල්ලා සිටියි.