ඉන්ධන මත පැනවු අධිභාරය ඉවත් කරයි

ඩීසල් හා පෙට්‍රල් මත පනවා තිබු රු.26 ක අධිභාරය ඉවත් කළ බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.