සමස්ථ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 6853690

සමඟි ජන බලවේගය – 2771980

ජාතික ජන බලවේගය – 445958

ඉලංගෙයි තමිළ් අරසු කච්චි – 327168

එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 249435