කැබිනට් අමාත්‍යවරු

මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල්, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය

නිමල් සිරිපාල – කම්කරු අමාත්‍ය

ජි ඒල් පීරිස් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

පවිත්‍රාදේවි වන්නිආර්ච්චි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

දිනේෂ් ගුණවර්ධන – විදේශ අමාත්‍ය

ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධිවර අමාත්‍ය

ගාම්ණි ලොකුගේ – ප්‍රවාහන අමාත්‍ය

බන්දුල ගුණවර්ධන – වෙළද අමාත්‍ය

ආර් ඒම් සිබි රත්නායක – වනජිවි හා වන සම්පත් අමාත්‍ය

ජනක බණ්ඩාර තෙක්කකෝන් – රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

චමල් රාජපක්ෂ – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය

ඩලස් අලහප්පෙරුම – විදුලිබල අමාත්‍ය

ජාෙන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – මහාමාර්ග අමාත්‍ය

විමල් විරවංශ – කර්මාන්ත අමාත්‍ය

මහින්ද අමරවීර – පරිසර අමාත්‍ය

S.M චන්ද්‍රසේන – ඉඩම් අමාත්‍ය

මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

වාසුදේව නානායක්කාර – ජල සම්පාදන අමාත්‍ය

උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල – බලශක්ති අමාත්‍ය

රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි අමාත්‍ය

ප්‍රසන්න රණතුංග – සංචාරක අමාත්‍ය

රෝහිත අබේගුණවර්ධන – වරාය හා නාවික අමාත්‍ය

නාමල් රාජපක්ෂ – තරුණ හා ක්‍රිඩා අමාත්‍ය

අලි සබිරි – අධිකරණ අමාත්‍ය