අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වූ උපාධිධාරීන්ට අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප වූ අයදුම්කරුවන් පිරිසකට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබාදී ඇති බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකත්වය තිබීම හා රැකියාවක නිරත වීම යන කරුණු ප්‍රතික්ෂේප වීමේ හේතු ලෙස සඳහන් කර ඇති අයදුම්කරුවන්ට මෙලෙස අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දී ඇති බවයි අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ රත්නසිරි මහතා පැවසුවේ.

ඒ අනුව www.pubad.gov.lk අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති දැන්වීම අනුව සිය අභියාචනය සකස් කර ලබන මස 15 වන දිනට පෙර එය තම ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා දැනුම් දෙයි.

එලෙස ඉදිරිපත් වන අභියාචනා සැළකිල්ලට ගනිමින් සුදුසුකම් ලබන උපාධිධාරීන් අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව සඳහා කැඳවීමට අපේක්ෂා කරන බවයි ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.