විපක්ෂයේ සහකාර සංවිධායක ධුරයට හර්ෂණ රාජකරුණා

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට තේරි පත්වි සිටින හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා ශ්‍රි ලංකා නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ සහකාර සංවිධායක ධුරය සදහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් පත් කර තිබේ.