ප්‍රදේශ රැසක දැඩි වාහන තදබදයක්

26

ගාලු මුවදොර පිටියේ පැවැත්වෙන නිදහස් දින පුහුණුවීම් හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක දැඩි වාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.