ජනපති සියතට කළ හෙළිදරව්ව

ජනපති මෙෙත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සියතට කළ හෙළිදරව්ව.

අවුරුදු 26ක් පැවති යුද්ධය 2009 වන විට අවසන් වුණා. ඒ යුධ ජයග්‍රහණයට කැපවුණේ යුධ, නාවික, ගුවන්, පොලිස්, සිවිල් අාරක්ෂක රණවිරුවෝ.

දස මහා යෝධයින්ගෙන් කෙනෙක් තමයි මමත් ජනපති කියයි.

සම්පුර්ණ හෙළිදරව්ව දැන ගැනීමට පහත විඩීයෝව නරඹන්න.