කටාර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වසා දැමු හේතුව

සේවකයෙකු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනා ගැනීම හේතුවෙන් කටාර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සති 02කට වසා තබා තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.