සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයකටම නිවාස 100කින් යුත් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක්

සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයකටම නිවාස 100කින් යුත් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරිමට පියවර ගන්නා බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හා ම්ට සුළු මොහොතකට පෙර මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් අතර පැවති මාධ්‍ය හමුවේදි ප්‍රකාශ කර තිබේ.