කොරෝනා රෝගීන් ගණන 3402ක් දක්වා ඉහළට

කොරෝනා රෝගීන් ගණන 3402ක් දක්වා ඉහළට සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කරයි