අද ලෝක ගුරු දිනයයි

අද(05) දිනට ජාත්‍යන්තර ගුරු දිනය යෙදී තිබේ.