කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

දුම්රියක් කාර්මික දෝෂයකට ලක්වීම හේතුවෙන් කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුව තිබේ.