තවත් කොරෝනා රෝගීන් 139ක් වාර්තා වෙයි

ම්නුවන්ගොඩ කර්මාන්තශාලාවෙන් තවත් කොරෝනා රෝගීන් 139ක් වාර්තා වන බව යුද හමුදාපති සදහන් කළේය