ගම්පහ එජාප දිස්ත්‍රික් නායකත්වයෙන් අර්ජුන රණතුංග ඉල්ලා අස්වෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායකත්වයෙන් අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉල්ලා අස් වී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.