විදුලිබල මණ්ඩලය ලැබූ පාඩුව

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 2015 සිට 2019 දක්වා රුපියල් බිලියන 181.5 පාඩුවක් ලැබූ බව විෂය භාර අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සදහන් කළේය.