ඇඳිරිනීතිය පවතින ප්‍රදේශවල සති අන්තයේ වෙළෙඳසැල් විවෘත කරන්න බෑ

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ වල සති අන්තයේ සියලු කඩ සාප්පු හා ඔසුසැල් වසා තබන ලෙස පොලීසිය නිවේදනය කර තිබේ.