ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් නිවේදනයක්

2021 වර්ෂය සඳහා නැවත දැනුම් දෙන තුරු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ගිනි අවි සහ පුද්ගලික ආරක්ෂක ඒජන්සි බලපත්‍ර අලුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.