20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙවනවර කියවීම 21 සහ 22 වැනිදාට

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවනවර කියවීමේ විවාදය ඔක්තෝම්බර් 21 සහ 22 වැනිදාට