දිවයින පුරා සුරාසැල් මැතිවරණය හේතුවෙන් හෙට වැසේ

ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර අැත්තේ හෙට දින (10) පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණය හේතුවෙන් දිවයින පුරා පිහිටි සුරාසැල් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙන බවයි.