දෙමටගොඩ හා මරදානටත් ඇඳිරිනීතිය පනවයි

No description available.

මේ අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන කිහිපයක් හුදකලා කර තිබේ

No description available.