මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව සහ තැපැල් මූලස්ථානය පාරිභෝගිකයින්ට විවෘත නෑ

මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සහ තැපැල් මූලස්ථානයේ සේවා කටයුතු පාරිභෝගිකයින් සඳහා විවෘත නොකරන බව, තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබේ.