මතුගම බදුගම නව ජනපදය හැර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෙසු ප්‍රදේශවල හුදකලා කිරීම ඉවත් කෙරේ

මතුගම බදුගම නව ජනපදය හැර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෙසු ප්‍රදේශවල හුදකලා කිරීම ඉවත් කෙරේ