ජනපති ජාතිය අමතා කරන ලද විශේෂ ප්‍රකාශය

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙරට හත්වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් දිවුරුම්දී අද (18) දිනට වසරක් සපිරෙයි.

 

අද දිනයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළේය.

ඒම ප්‍රකාශය පහතින්