රිෂාඩ් බදීයුදීන් ඇප මත මුදා හරී

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රත් අධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් හට ඇප ලබා දී තිබේ.