සති අන්තයේ දුම්රිය ධාවනය සීමා කෙරේ

සති අන්තයේ දුම්රිය ධාවනය සීමා කර තිබේ.

 

මේ පිළිබඳව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්