ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක සහ අගමැති හමුවෙයි (ඡායාරූප)

ඉන්දීය ජාතික ආරක්ෂක උපදේශක ශ්‍රී අජිත් දෝවාල් මහතා අද දිවයිනට පැම්ණි අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විජේරාම නිවසේදී හමුවී තිබේ.