තවත් කොරෝනා රෝගීන් 274 ක් වාර්තා වෙයි

තවත් කොරෝනා රෝගීන් 274 ක් වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි

 

මෙසේ හදුනා ගත් රෝගීන් 274 ආශ්‍රිතයන්ය.