ත්‍රිකුණාමලේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ අබේපුර සහ මුර්ගපුරි ග්‍රාම සේවා කොටිඨාශය අද උදෑසන 6.00 සිට හුදකලා කරනු ලබන බව හමුදාපති පවසයි