තවත් කොවිඩ් රෝගීන් 453ක්

අද දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 453ක් වාර්තා වි තිබේ.

 

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 42,056කි.

Image may contain: text that says "රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2020.12.29 Updated යාවත්කාලීන කිරීම 19:40 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති රතෘ නිවේදන අංක :585/2020 නිකුත් කරන ලද වේලාව :19:40 ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය 2020 දෙසැම්බර් වන දින මේ දක්වා දිවුලපිටිය, පෑළියගොඩ හා බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරු වලින් වාර්තා ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව පහත පරිදි වේ. මේ දක්වා වාර්තාවූ සංඛ්‍යාව අලුතින් වාර්තා න බ්‍යාව 37890 පෑළියගොඩ කොවිඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 418 බන්ධනාගාර කොවිඩ පොකුර 453 35 එකතුව -38343 දිනට 453) නාලකකලුවැව ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුදපන මාවත නොලුව ඕලංකාට. 1)2515759 www.news.lk"