ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කරන දිනය

සංචාරකයින් සඳහා ජනවාරි 23 වැනිදා සිට ගුවන් තොටුපොළ සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ.